Oznamy

predajna

Fyzická osoba – podnikateľ Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY so sídlom Odborárov 570, 052 01 Spišská Nová Ves získala nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) na realizáciu projektu: Obstaranie inovatívnej technológie ako nástroja zlepšenej konkurencieschopnosti.

Poskytovateľom NFP z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu bolo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ( www.economy.gov.sk ). Projekt bol financovaný v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast , prioritnej osi 1: Inovácie a rast konkurencieschopnosti.

Miestom realizácie projektu bola prevádzkareň prijímateľa na adrese Radlinského 5, 052 01 Spišská Nová Ves.

V rámci projektu boli stanovené tieto ciele:

Cieľ projektu: „Obstaranie inovatívnej technológie ako nástroja zlepšenej konkurencieschopnosti a udržateľného rozvoja v súlade s princípmi ochrany životného prostredia“.

Špecifické ciele projektu:

  1. Vytvorenie nového pracovného miesta pre uchádzača o zamestnanie, občana vo veku 15-29 rokov  po ukončení realizácie projektu.
  2. Obstaranie inovatívnej technológie s cieľom zvýšenia vlastnej konkurencieschopnosti, zabezpečenia dlhodobého rastu a zvýšenia pridanej hodnoty.
  3. Zabezpečenie udržateľnej výroby a rozvoja prostredníctvom úspešnej implementácie projektu podporeného z OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Výsledky a dopady projektu:

  • inovovaný výrobný postup
  • novovytvorené pracovné miesto
  • nárast pridanej hodnoty prijímateľa
  • nárast tržieb prijímateľa

Prijímateľovi bol poskytnutý NFP pre realizáciu aktivít projektu vo výške 27 286,00 EUR.

Realizácia projektu začala v októbri 2015 a bola ukončená v decembri 2015.

Výsledky projektu:

Partneri a dodávatelia

Adler    Ansell   Ardon   ARTRA   ATG   CERVA   Lambeste  

Panda   PANOPLY   Venitex   VM